Klimatanpassat skogsbruk: Drivkrafter, risker och möjligheter

Typ: Rapport
Serie: Mistra-SWECIA, slutgiltig syntesrapport
Författare: Andre, K., Blennow, K., Bruzell, S., Carlsen, H., Engström, K., Gerger Swartlin, Å., Hassler, J., Jönsson, A.M., Lagergren, F., Lindeskog, M., Olsson, O., Samuelsson, P., Vulturius, G., Rummukainen, M., Rörström, K.
Publicerad:

Sammanfattning

Rapporten ”Klimatanpassat skogsbruk: Drivkrafter, risker och möjligheter” är en syntes av kunskap som samlats under de 8 år som programmet Mistra-SWECIA pågått. Förhoppning är att den ska bidra till att ge en samlad bild av hur den svenska skogssektorn kan påverkas av successiva klimatförändringar samt vilka behov och utmaningar som finns vad gäller beslut, strategier och åtgärder i ett föränderligt klimat.
Programmet har ökat kunskapen om hur det regionala klimatet förändras beroende på olika utsläppsbanor, hur detta påverkar skog och andra ekosystem och möjligheter att anpassa skogsskötseln för att möta förändringarna samt hur vi i Sverige påverkas av effekter i omvärlden.
Genom Mistra-SWECIA vet vi mer om hur privata skogsägare och skogliga rådgivare ser på klimatförändringar och risker, olika sätt att sköta skogen och vilken kunskap som de behöver för att anpassa sitt skogsbruk till förändrat klimat. Ett annat område i forskningen har varit global klimatekonomi, hur relaterade styrmedel kan påverka utsläppen och vilka följder det kan ha.
Att bättre förstå hur forskare och praktiker kan kommunicera kring klimatanpassningsfrågor har varit ett nyckeltema i Mistra-SWECIA. Lärdomar är att det finns mycket att vinna när det gäller att kontinuerligt utbyta erfarenheter kring sakfrågor. Den största vinsten är dock troligen etablerandet av gemensamt förtroende och en förståelse för varandras tankesätt.

Syntesrapportens innehåll
Mistra-SWECIA – forskning om klimat, effekter och anpassning
Inledning – den viktiga svenska skogen
Klimatpåverkan, möjligheter och risker i skogsbruket
Klimatanpassning inom den svenska skogssektorn
Metoder för lokal klimatanpassning
Den globala spelplanen
Att dela kunskap och kommunicera
Slutord – vägen framåt