Mistra-SWECIA är ett tvärvetenskapligt program som skapar ny kunskap och utvecklar forskningsbaserade underlag för beslut om klimatanpassning. De forskare som medverkar i programmet studerar hur klimatet förändras, klimatförändringars effekter och möjliga strategier för klimatanpassning. Programmet har ett särskilt fokus på skogen och hur svenskt skogsbruk påverkas av ett förändrat klimat.

Nyheter

17 december 2014

Klimatrelaterade risker och möjligheter för affärsverksamheter

Företag inom jord- och skogsbruk är till stor del beroende av väder och klimat för en stabil produktion och stabila affärer. Med klimatförändringarna kommer företag inom markanvändningssektorn att möta såväl nya möjligheter som utmaningar. För många verksamheter är det dock oklart på vilket sätt och i vilken omfattning klimatförändringarna påverkar deras affärsmöjligheter.

19 november 2014

Skogsägare och forskare i möte om klimatanpassning

Mistra-SWECIA:s forskare har under året träffat skogsägare från Skåne, Gävleborg, Jämtland och Västerbotten för att diskutera hur svenskt skogsbruk påverkas av klimatförändringarna. I november träffades skogsägare och forskare igen för att utbyta erfarenheter från olika delar av landet.

07 november 2014

Debatt om handel med utsläppsrätter eller koldioxidskatt är rätt väg för att minska utsläppen

Handeln med utsläpp enligt Kyotoprotokollet har varit verkningslös. Världen borde i stället snabbt enas om en lägsta nivå på koldioxidskatt. Det blir svårt men är enda chansen att få ned utsläppen, skriver Mistra-SWECIA:s John Hassler, Per Krusell och Jonas Nycander på DN Debatt.

Programdeltagare

   

 

 

Årsrapport

Skatt på konventionell olja har endast blygsamma positiva klimateffekter. Skatt på kol och andra fossila bränslen, med höga utvinningskostnader, minskar däremot förbrukningen och därmed klimatpåverkan.

Läs mer om Optimal beskattning av fossila bränslen, Klimatanpassning av svenskt skogsbruk och De senaste årens utveckling av klimatmodeller i Mistra-SWECIA:s Årsrapport 2013.

Evenemang

Svenskt skogsbruk möter klimatförändringar

Stockholm 10 november
Workshop med svenska skogsägare från Gävleborg, Västerbotten, Skåne och Jämtland.

Nordisk konferens om klimatanpassning

Köpenhamn 25-27 augusti
Konferensen "Adapting to Change: From Research to Decision-making" vänder sig både till forskare och beslutsfattare.